Tilskud til generel befordring i skoleåret 2019/20

Der kan søges tilskud til elever fra 0. – 9. kl.

Afstanden mellem skole og elevens folkeregisteradresse ligger til grund ved beregning af tilskud til skolen. Kun elever, der er tilskudsberettiget og indmeldt pr. 19/10-2020, kan indgå i beregningen.

Skolen fordeler tilskud efter følgende retningslinjer:

  • Minimums afstand for elever i 0. – 3. klasse = 2,5 km
  • Minimums afstand for elever i 4. – 6. klasse = 6,0 km
  • Minimums afstand for elever i 7. – 9. klasse = 7,0 km

Ansøgning om tilskud/befordring:

Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19
På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021.
COVID-19 fripladstilskud kan søges til:
– elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19
– elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.

Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge.
Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på forældrebetalingen.

Ansøgningsbetingelser vedr. COVID-19
Den ansøgende forælder skal aflevere korrekt udfyldt skema ”Ansøgning om COVID-19 fripladstilskud” til skolen indeholdende oplysninger om ansøger, elev/elever på skolen der søges om tilskud til, oplysninger om direkte økonomisk påvirkning som følge af COVID-19, samtykkeerklæring og tro og love-erklæring.

På ansøgningen skal den ansøgende forælder angive, hvilken form for økonomisk påvirkning ansøgeren er ramt af som følge af COVID-19.

Den ansøgende forælder skal herefter, hver måned, via en mail fremsendt af skolen til ansøgerens oplyste mailadresse, over for skolen tilkendegive, at ansøgningen om COVID-19 fripladstilskud ønskes opretholdt og på tro og love erklære, at betingelserne herfor fortsat er opfyldt.

Den ansøgende forælder skal, på det tidspunkt, hvor vedkommende ikke længere har en væsentlig forringelse af egne økonomiske forhold pga. COVID-19, oplyse det til skolen for derved at bringe tilskuddet til ophør. Hvis det efterfølgende viser sig, at oplysninger afgivet på tro og love ikke er korrekte, vil uretmæssigt modtaget tilskud blive krævet tilbagebetalt.

Den ansøgende forælder skal opbevare dokumentation, (f.eks. opsigelse, regnskabsdokumentation eller lign.) for den økonomiske påvirkning som følge af COVID-19 og varigheden heraf, indtil 31. december 2022.

Ansøgningen findes her (under Menupunktet ‘Skolen/Dokumenter’)