Tilskud til generel befordring i skoleåret 2019/20

Der kan søges tilskud til elever fra 0. – 9. kl.

Afstanden mellem skole og elevens folkeregisteradresse ligger til grund ved beregning af tilskud til skolen. Kun elever, der er tilskudsberettiget og indmeldt pr. 19/10-2020, kan indgå i beregningen.

Skolen fordeler tilskud efter følgende retningslinjer:

  • Minimums afstand for elever i 0. – 3. klasse = 2,5 km
  • Minimums afstand for elever i 4. – 6. klasse = 6,0 km
  • Minimums afstand for elever i 7. – 9. klasse = 7,0 km

Ansøgning om tilskud/befordring:

Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19

Det særlige COVID-19 fripladstilskud som, på baggrund af en hjælpepakke på 25 mio.kr, har kunnet søges fra 1. april 2020, er ved at være opbrugt. Det er derfor vigtigt at alle forældre, der opfylder betingelserne*) for at søge og vil søge, får det gjort nu, for at nå at komme med i ordningen. Allerede berørte forældre må forvente, at tilskuddet snart ophører – forventeligt inden for de næste 2-3 måneder.
 
Ordningen vil blive afsluttet efter følgende model:
 
Tilskuddet vil være på 75%, så længe der er penge nok til at dække alle ansøgninger. I den måned, hvor der ikke er penge nok til fuld dækning, vil restbeløbet blive fordelt mellem månedens ansøgere med en lavere procentsats, og derefter er ordningen ophørt.
 
*) Betingelsen for at søge COVID-19 fripladstilskud er, at ansøgeren har oplevet en direkte og væsentlig forringelse af egne økonomiske forhold som følge af COVID-19, enten på grund af egen ledighed eller på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang i egen selvstændig virksomhed.

 

Ansøgningsbetingelser vedr. COVID-19
Den ansøgende forælder skal aflevere korrekt udfyldt skema ”Ansøgning om COVID-19 fripladstilskud” til skolen indeholdende oplysninger om ansøger, elev/elever på skolen der søges om tilskud til, oplysninger om direkte økonomisk påvirkning som følge af COVID-19, samtykkeerklæring og tro og love-erklæring.

På ansøgningen skal den ansøgende forælder angive, hvilken form for økonomisk påvirkning ansøgeren er ramt af som følge af COVID-19.

Den ansøgende forælder skal herefter, hver måned, via en mail fremsendt af skolen til ansøgerens oplyste mailadresse, over for skolen tilkendegive, at ansøgningen om COVID-19 fripladstilskud ønskes opretholdt og på tro og love erklære, at betingelserne herfor fortsat er opfyldt.

Den ansøgende forælder skal, på det tidspunkt, hvor vedkommende ikke længere har en væsentlig forringelse af egne økonomiske forhold pga. COVID-19, oplyse det til skolen for derved at bringe tilskuddet til ophør. Hvis det efterfølgende viser sig, at oplysninger afgivet på tro og love ikke er korrekte, vil uretmæssigt modtaget tilskud blive krævet tilbagebetalt.

Den ansøgende forælder skal opbevare dokumentation, (f.eks. opsigelse, regnskabsdokumentation eller lign.) for den økonomiske påvirkning som følge af COVID-19 og varigheden heraf, indtil 31. december 2022.

Ansøgningen findes her (under Menupunktet ‘Skolen/Dokumenter’)