Ordensregler

 1. På Per Gyrum Skolen har vi nultolerance overfor rygning, alkohol og andre rusmidler. Rygning eller indtagelse af alkohol eller rusmidler kan medføre bortvisning.
 2. Ingen sko indendørs.
 3. Mobiltelefoner slukkes og afleveres om morgenen. Disse tilbageleveres efter skoletid.
 4. Eleverne må ikke indtage sodavand, slik eller energidrik i skoletiden.
 5. Computere lukkes og lægges ned i tasken i pauserne.
 6. Ingen tyggegummi i skoletiden.
 7. Hver klasse udvælger dukse, der står for dagens rengøring/oprydning.
 8. Man kommer til tiden – med mindre andet er aftalt med ens lærer eller skolens ledelse.
 9. Man deltager altid i lejrskoler og andre skolearrangementer.
 10. Kun 9. klasse må gå på tanken.
 11. Hvis man skal forlade skolen i skoletiden, er det i samråd med forældre og lærer.

Retningslinjer ved sygdom

Der er følgende retningslinjer ved elevers sygdom:

Når dit barn er syg, skal dette informeres pr email til klasselærerne på dagen for første fraværsdag inden kl. 8. Eleven skal ikke raskmeldes, men møder blot op. Ved sygdom i adskillige dage (og senest efter en uges fravær), skal klasselærerne underrettes om hvornår eleven forventes tilbage igen.

Ved planlagt fravær skal klasselærerne informeres inden fraværet.

Mobbepolitik

Visionen. Per Gyrum Skolen startede i august 2015 og har fra starten set det som en absolut naturlighed, at alle elever trives mest muligt. At mobbe, blive mobbet eller være vidende om, at en fra klassen mobbes er ikke foreneligt med trivsel eller tryghed. Skolens værdisæt og vores tre kerneværdier: “Faglighed, nærvær og tryghed” lægger op til, at vi som skole, både undervisere og pædagoger, har blik for elevernes daglige trivsel. Det er derfor visionen at sikre, at lærere såvel som forældre griber ind og agerer, når de oplever, at en elev ikke trives.

Hvad er mobning? ”Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.” (Arbejdsmiljøtilsynets definition på mobning)

Der kan der være tale om:

 • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc.
 • Handlinger ledsaget af ord, trusler, hån eller at sige ubehagelige eller lede ting
 • Handlinger uden ord ved hjælp af grimasser, gestus eller ved at vende ryggen til vedkommende for at irritere eller såre personen, ikke at efterkomme en persons ønske med hensigten at såre
 • Udelukkelse af fællesskabet.

Forebyggelse. Alle ansatte skal, i samarbejde med elevernes hjem, arbejde med det formål at skabe den bedst mulige trivsel for alle på Per Gyrum Skolen. Mobning er et område, der kontinuerligt arbejdes aktivt med, gennem elevsamtaler, klassens tid, fællesmøder i afdelingerne med alle elever og ansatte, skole-hjemsamtaler, indkaldte møder, lærermøder m.m. Sociale relationer i skolens hverdag skal være præget af en god tone, gensidig respekt og tolerance samt accept af menneskers forskelligheder. Ved konstaterede mobninger skal alle involverede parter være med i løsningen af problemet – DET ER ALLES ANSVAR at skolens sociale fællesskab styrkes i samarbejdet mellem involverede elever, lærere, forældre og andre.

En vigtig del af vores forebyggende arbejde er at gøre forældrene opmærksomme på deres barns rolle i en given begivenhed. Det er vigtigt for os, at forældre tager det ansvar på sig, uagtet hvad andre har eller ikke har gjort. På den måde står vi stærkere, såfremt der opstår en situation, hvor en elev bliver udsat for mobning. Så ved vi, at forældrene hjælper til – med hver deres barn – og på den måde gør det umuligt at mobning kan fortsætte.

Konkrete indsatsområder til forebyggelse af mobning: Klasseregler, klassens tid, tydeliggørelse af sociale samspil, indvielse af elever i forskellige måder at agere på, indvielse af elever i klassekultur og klassedynamikker. Har klassens elever indblik i og forståelse for hvorfor mennesker agerer som de gør, kan eleverne lettere genkende uheldig adfærd og sætte ord på.  Vi arbejder med at minde børnene om at hente hjælp, hvis de fornemmer at der foregår noget uhensigtsmæssigt.

Endeligt, så ser vi vores årlige lejrskole som forebyggende for mobning, idet sociale ture/lejrskoler skaber sammenhold og åbner for nye og relationer og hjælper til at skabe ansvar for hinandens trivsel.

Er det gået galt? Er det først gået galt og lærerne, elever og eller forældre oplever, at en elev bliver mobbet, sikres det, et eleverne i klassen kender alvoren. Klassen bliver inddraget og gøres til medspillere og medansvarlige i at adfærden stopper. Der tales med den pågældende elev og det sikres, at eleven får at vide, at vi ser det, vi handler, vi hjælper. Det er vigtigt, at ”ofret” møder forståelse og følelserne ikke negligeres, da der kan være mange små skjulte episoder og bægeret kan være fyldt. Det tages op på et møde, hvor alle klassens lærere er til stede. Alle lærere ved, hvad de skal være opmærksomme på, så de også opfanger de små hændelser. De relevante forældre inddrages og der bruges tid i klassen på at samle op og tale om de gode og dårlige ting. Lærergruppen vil inddrage relevante forløb og undervisningsmateriale om mobning.

Digital mobning

Hvordan definerer Per Gyrum Skolen digital mobning:

Digital mobning er hvor en eller flere personer forfølger andre, taler nedsættende om andre , sender upassende og hånlige beskeder/billeder o.lign, udelukker eller på anden måde systematisk håner eller latterliggør et andet menneske via digital teknologi såsom smartphones, tablets, computere o.lign.

Hvordan forbygger og bekæmper Per Gyrum Skolen digital mobning?

Børns stigende forbrug af digitale medier, og brugen af disse ift. mobning, gør at digital mobning skal have særlig opmærksomhed. Digital mobning kan finde sted på alle tider af døgnet – både i og uden for skolen.

Forebyggelse og håndteringen af digital mobning er derfor et fælles ansvar for skole, lærere, forældre og elever. Ved at vi tager deres mobiltelefoner om morgenen, begrænser vi også deres adgang til digitale medier. Hvis digital mobning finder sted efter skole, vil vi som skole stadig håndtere det i skoletiden, når og hvis det påvirker eleven.

Forbyggelse af mobning:

 • tydelige regler for brugen af digitale medier i skoletiden
 • alle klasser/årgange kommer årligt til et foredrag/workshop målrettet deres alder, som er med til at styrke deres digitale dannelse og skabe bevidsthed om deres egen ageren på de sociale medier.
 • vi taler om/underviser i digitale dannelse og etik
 • vi opfordrer til at komme til lærerne, hvis der skulle opstå digital mobning
 • vi opfordrer til at forældre taler med deres børn om at gebærde sig i den digitale verden

Håndtering af digital mobning:

 • vi reagerer hurtigt, når vi hører, oplever eller ser et barn blive udsat for digital mobning. Se mobning generelt.

Procedure for afbrydelse af samarbejdet med elever

På Per Gyrum Skolen har vi nogle værdier, som vi værner meget om. Det gør vi, så vi dermed sikrer, at forældre kan genkende vores værdier og løfter i dagligdagen og i praksis. Såfremt elever eller forældre ikke agerer i overensstemmelse med vores værdisæt kan vi i sidste ende afbryde samarbejdet. Forud for det, vil der være gentagende samtaler med eleven og hjemmet, hvor vi fælles forsøger at få eleven til at indgå i skolen inden for de rammer, som er i overensstemmelse med vores værdigrundlag.

Opstår der tilfælde, hvor det er forældrene, som skolen vurderer, der ikke kan samarbejdes med, vil vi af hensyn til børnene ikke inddrage dem i processen. Vi vil derfor pr. brev/mail informere forældrene om børnekonvention, der påbyder os at inddrage/lytte til barnet, og hvis de ønsker, vi skal gøre dette, skal de informere os. Af hensyn til barnet gør vi det ikke, såfremt hjemmet ikke eksplicit ønsker det.

I tilfælde hvor en elev bryder vores meget tydelige og kendte regler eller har været fysisk eller voldelig kan opsigelse af samarbejdet ske med det samme. I så fald tager vi barnet ind til en samtale, hvor de gøres bekendt med, at vi overvejer at afbryde samarbejdet med det samme og barnet får da mulighed for at blive lyttet til.

På Per Gyrum Skolen imødekommer vi alle elever, uanset deres faglige formåen, men kræver af alle, at de skal biddrage til en seriøs dagligdag, hvor de gør, hvad der skal til, for at klare sig bedst muligt.

I Per Gyrum Skolens meget korte historie har grundlaget for afbrydelse af samarbejdet været:

 • Omfattende diagnoser, der ikke har været oplyst eller diagnosticeret fra starten, og som vi ikke kan rumme.
 • Svært utilfredse forælde, der har været uenige i bærende og overvejende dele af skolens værdisæt
 • Elever der ikke biddrager med en seriøs skoledag. Ikke laver lektier, møder for sent m.m.
 • Elever der har haft en truende adfærd og skabt dårligt klima i en klasse
 • Elever der har brudt vores udmeldte og klare regler: eks rygning inden for skoletid.